Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354761

Aktualności

III Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

20.12.2019

20 listopada 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna".

Podczas spotkania przedstawiony został wypracowany Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich. Przedstawione zostały także korzyści wynikające z kooperacji międzyinstytucjonalnej. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji i rozważaniom na temat przedstawionego Modelu Kooperacji, podczas której uczestnicy przedstawiali swoje uwagi, opinie.

Spotkanie poprowadzone zostało przez  Panią mgr Agnieszkę Nymś-Górną oraz Panią dr Darię Podedworną, doradców merytorycznych zaangażowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

 

Przedłużenie terminu szacowania wartości zamówienia.

08.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwóch dwudniowych spotkań coachingowych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 12.11.2019r.,  do godz. 15:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

08.11.2019

Informacja o wyniku zapytania ofertowego dot. zadania pn.  Przeprowadzenie spotkań coachingu indywidualnego i grupowego dla pracowników socjalnych  z gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego biorących udział w projekcie  „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28.10.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.  Przeprowadzenie spotkań coachingu indywidualnego i grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego biorących udział w projekcie „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, informuje, że została wybrana oferta, J&J Psychoedukacja Jolanta Jaworska, ul. Wiązowa 19/3, Toruń.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na usługę hotelarską, restauracyjną wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej

04.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwóch dwudniowych spotkań coachingowych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 08.11.2019r.,  do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji - wrzesień, październik 2019

29.10.2019

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” we wrześniu oraz październiku 2019 r. odbyły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji z powiatów: nowosolskiego, słubickiego oraz strzelecko-drezdeneckiego.

Podczas spotkań podsumowany został I Kamień Milowy (pierwsza część projektu). Eksperci identyfikowali strategiczne potrzeby partnerów (instytucji), ustalali „Koszyk usług” do kart diagnozy kooperacji, pracowali nad ewaluacją kalkulatora kosztów zaniechania. Tworzyli również schemat działań oraz  wizje spodziewanych efektów.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego dot. zadania pn. Świadczenie usługi obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkania prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

25.10.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 15.10.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę obejmującą przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkania prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”, informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN" z Kożuchowa.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków

15.10.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza spółdzielnie socjalne do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkania organizowanego w ramach w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

13.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jestŚwiadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań” realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn.:. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi Priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie TUTAJ

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia