Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 6926994

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej na potrzeby spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego

pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Przedmiot zamówienia pn.: zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na terenie woj. lubuskiego w jednym z powiatów : słubickim , sulęcińskim, krośnieńskim lub gorzowskim na potrzeby realizacji 3 (trzech) dwudniowych spotkań. 

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto, obowiązującej stawki podatku VAT, ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 29.08.2018r., do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.  

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

 

Czerwiec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia