Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowania

27.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Akademii Projektowania Usług Społecznych  dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz trzeciego sektora (NGO) z terenu województwa lubuskiego   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące naboru ofert w ramach Programu Aktywni+ Edycja 2023

27.01.2023

Na prośbę Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację:

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

24.01.2023

Na prośbę Lubuskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

18.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 17 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

18.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 17 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

mLegitymacja emeryta-rencisty

10.01.2023

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację.

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. 

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

10.01.2023

W ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” powstały centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Zaproszenie do oszacowania

09.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Superwizji   indywidualnej i/lub grupowej   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie

05.01.2023

Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Superwizja

02.01.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ostateczną weryfikacją podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z superwizji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem poniżej.

Link do ankiety:

https://forms.gle/TyzaGUvd7hADRHjD6

Ankietę należy odesłać do 9 stycznia 2023 r.

Jednocześnie podkreślamy, iż superwizja skierowana jest wyłącznie do jednostek z terenu gmin, które przekształciły się lub rozważają przekształcenie się lub utworzenie centrum usług społecznych (CUS).

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia