Top menu

AKTUALNOŚCI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizator)

30.05.2023

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizatora zadania publicznego) na realizację zadania: Wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”  - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

25.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w trzecim kwartale br. rozpocznie realizację projektu koordynacyjnego z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze EFS +
pn. Efekt Synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego

OFERTA STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW DOMU LEŚNA POLANA

22.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sympatyków Domu Leśna Polana   na zadanie: Integracyjny Piknik Rodzinny & Jubileusz 30 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie pn.: „Usługi – nowe perspektywy”

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym spotkaniu pn. „Usługi – nowe perspektywy”
12 - 13.06.2023 roku w Ruben Hotel przy al. Konstytucji 3 Maja 1a w Zielonej Górze, realizowanym w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w V cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

12.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń jedno, dwu i trzydniowych, które będę realizowane w projekcie koordynacyjnym Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego.

Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 1).

Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 16 maja 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Izabelli Sinickiej,  tel.: 68 323 19 26.

 Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

 Załączniki:

Kondolencje

05.05.2023

OFERTA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SERCE ZA UŚMIECH” PRZY OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W LUBSKU

04.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku   na zadanie: Festyn Rodzinny.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

27.04.2023

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: Organizacja Diecezjalnego Dnia Dziecka "Bądźmy Razem”- o dotację w wysokości 10.000 zł.

IV Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

20.04.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w IV cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku  w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano  w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych);

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych).

Czerwiec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia