Top menu

Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspólnie z 6 partnerami:

 • Województwem Kujawsko-Pomorskim /Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
 • Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

 CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.

 GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, są podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Podmioty te są istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Natomiast w zakresie zadania nr 5, z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową będą stanowiły podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. DPS, placówek świadczących usługi opiekuńczo - wychowawcze, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) z całego obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. 

EFEKTY:

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych
 • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego 
 • 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
 • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
 • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju.

Wartość projektu: 29 251 021,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 24 652 760,58 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia