Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące wydziały:

- Wydział Polityki Społecznej,

- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,

- Wydział ds. Realizacji Projektów Strukturalnych,

- Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego,

- Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze,

- Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Adres siedziby ROPS:

Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

Godziny pracy jednostki:

8:00 – 16:00 poniedziałek
7:30 – 15:30 wtorek – piątek

Godziny pracy Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze:

poniedziałek  8:00 – 16:00
wtorek  7:30 – 18:00
środa  7:30  – 15:30
czwartek  7:30  – 18:00
piątek  7:30  – 15:30

Godziny pracy Ośrodka Adopcyjnego w Gorzów Wlkp. tel. 510 316 052:

poniedziałek  8:00 – 18:00
wtorek  7:30 – 15:30
środa  7:30  – 15:30
czwartek  7:30  – 18:00
piątek  7:30  – 15:30

Telefony kontaktowe poszczególnych wydziałów:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

68 3231924

Wydział Polityki Społecznej

 

68 3231885

Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego

 

68 3231926

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

 

68 3231889

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

 

510 316 052

Zgodnie ze Statutem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do zadań jednostki należy m.in.:

1)  opracowanie, aktualizowanie i koordynowanie realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – po konsultacji z powiatami;

2)  organizowanie szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej oraz szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

3)  rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej;

5)  realizacja kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego;

6)  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwym organom;

7)  współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami niepublicznymi celem opracowania spójnych programów w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej w województwie lubuskim;

8)  prowadzenie analiz i prognoz społecznych województwa lubuskiego;

9)  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym ekonomii  społecznej;

10)  tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

11)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

12)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

13)  sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie jej właściwym organom, w tym wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych;

14)  współpraca z ekspertem wojewódzkim do spraw informacji o narkotykach i narkomanii;

15)  wydawanie zezwoleń na leczenie substytucyjne zakładom opieki zdrowotnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

16)  sporządzanie raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

17)  realizacja zadań samorządu województwa, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;

18)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jest właściwy do załatwiania spraw z ww. obszaru.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia