Top menu

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się inspektorem ochrony danych: Panią Magdą Mierzejewską telefonicznie pod numerem 68 3231925, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl, pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

I. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

II. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia;

III. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

IV. niezbędnych do wykonania umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia;

V. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

4. Odbiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

I. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 Rozporządzenia);

II. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);

III. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia) w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych,

c) wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

IV. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia) w następujących przypadkach:

a) gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) gdy Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

V. w szczególnej dla Pani/Pana sytuacji, w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) opartym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym na profilowaniu;

VI. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

a. przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy,

b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddane profilowaniu.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia