Top menu

Projekt „Partnerstwo dla rodziny”

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez partnera wiodącego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z 3 partnerami:

 • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ww. ustawy, w okresie od 01.10.2019 roku do 30.09.2021 roku na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego).

Działania skierowane będą do osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wszystkich szczeblach administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa) i rządowej w poszczególnych województwach. Ponadto działania będą kierowane do maksimum 30% uczestników reprezentujących wymiar sprawiedliwości, oświatę i zdrowie oraz inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi. Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami przez nabycie lub podniesienie kompetencji pracowników instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz poprzez współdziałanie tych instytucji.

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa projektu, to min. 2568 osób. Będą to osoby/pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastęp., w tym podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastęp. oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ww. ustawy, i pracownicy instytucji uczestniczących. w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych, osoby/pracownicy instytucje pomocy i integracji społecznej (np. asystenci rodziny, rodziny zastępcze, pomocowe, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych z makroregionu północno-zachodniego.

Uzupełniającą grupą uczestników (nie więcej niż 30 % ) stanowią: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,) i/lub; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagogów i psychologów) i/lub przedstawiciele systemu ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub inne służby pracujące z dziećmi i rodzicami biologicznymi, osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzin adopcyjnych.

Grupę docelową projektu realizowanego w województwie lubuskim stanowić będzie ogółem 319 osób, w tym osoby/pracownicy z podmiotów/instytucji z poziomu:

 • gminnego systemu wsparcia - 240 osoby (75% gr. docel.),
 • powiatowego systemu wsparcia - 63 osoby (20% gr. docel.),
 • wojewódzkiego systemu wsparcia -16 osób (5% gr. docel.).

BLOKI TEMATYCZNE SZKOLEŃ:

 1. I.  Szkolenia dla kadry zarządzającej,
 2. II. Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel,
 3. III. Szkolenia z zakresu stosowania prawa,
 4. IV. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami,
 5. V. Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody,
 6. VI. Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.

 

EFEKTY:

Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami w poszczególnych województwach przez nabycie podniesienie kompetencji pracowników instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz poprzez współdziałanie tych instytucji. 

Efekty projektu będą funkcjonowały po zakończeniu projektu i będą budowały skuteczny system wsparcia rodzin w środowisku lokalnym poszerzając ofertę usług czy narzędzi pracy. Wpłyną na większą skuteczność i efektywność wsparcia rodzin, które będą mogły korzystać z profesjonalnych usług świadczonych przez merytorycznie wspieraną kadrę.

Wartość projektu: 5 134 692,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 327 518,84 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 roku do 30.09.2021 roku

Biuro lidera partnerstwa:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedziba w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa lubuskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

tel. 068 32 31 880

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

New article

10.11.2022

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia