Top menu

Projekt "Azymut - Samodzielność"

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu : 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2022 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

- Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

- Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze.

Celem głównym  projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany  jest do:

1. gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;

2. beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:

- osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),

- kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Biuro lidera partnerstwa :

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Starzyńskiego 3-4,

70-506 Szczecin

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa lubuskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

al. Niepodległości 36,

65-042 Zielona Góra

tel. 068 32 31 880

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia