Top menu

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej funkcjonuje w ramach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, realizującego zadania związane z polityką społeczną województwa lubuskiego.

29 marca 2021 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Strategię Polityki Społecznej Województwa  Lubuskiego na lata 2021-2030. Strategia będzie realizowana poprzez wojewódzkie programy:

  • Wojewódzki Program Pomocy Społecznej.
  • Wojewódzki program wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  • Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 2021 – 2030.
  • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.
  • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Kierunki prorodzinnej polityki województwa lubuskiego.
  • Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023.

Najważniejsze realizowane zadania to: aktualizacja strategii i wojewódzkich programów, organizowanie kampanii społecznych, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, współpraca z podmiotami III sektora w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, jak również z podmiotami realizującymi zadania z ww. obszarów, organizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wśród wielu przedsięwzięć wypracowano tradycję organizowania Lubuskich Tygodni Seniora. Każdego roku na terenie województwa odbywa się z tej okazji kilkaset uroczystości i imprez z udziałem osób starszych.

Dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu wspieranych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej organizowana jest od 2011 roku zabawa Mikołajkowa z licznymi atrakcjami.

W ramach realizacji projektu „Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy”, dofinansowanego z MPiPS, działa portal internetowy www.tarcza.lubuskie.pl upowszechniający kompleksową, usystematyzowaną, syntetyczną i na bieżąco aktualizowaną wiedzę na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia