Top menu

Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego

Zespół Wydziału realizuje projekt „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego. Czas jego realizacji: 01.07.2023 r. do 31.12.2028 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia w ramach typu projektów pn. Działania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, Ekonomii Społecznej i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

Celem projektu jest uspójnienie polityki włączenia społecznego, realizowanej w województwie lubuskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji. Ważnym zadaniem z tym związanym jest zwiększenie przepływu informacji między poziomami krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zróżnicowanymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym w proces dostarczania usług społecznych, co docelowo ma również zapewnić standaryzację realizowanych działań.

Działania projektowe to m.in.

 • badania i monitoring
 • szkolenia
 • usługi społeczne – centra usług społecznych
 • koordynacja działań w obszarze ES
 • aktywna integracja
 • rodzina i piecza zastępcza
 • kreowanie regionalnych polityk
 • inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej

Projekt jest szczególnie skierowany do przedstawicieli:

 • instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 • podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji
 • przedstawicieli nauki i biznesu
 • organizacji pozarządowych
 • podmiotów ekonomii społecznej
 • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
 • podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizującego szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.
 • innych podmiotów, realizujących działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych
Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia