Top menu

Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status zgodności z ustawą                      

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • cześć publikowanych zdjęć nie posiada podpisów i tekstu alternatywnego;
  • część zamieszczonych dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne;
  • brak mapy strony oraz wyszukiwarki;
  • po powiększeniu widoku strony do 200% brak widocznej całości informacji ze strony;
  • nie pojawiło się ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce w odniesieniu do linków znajdujących się na stronie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-05.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Habelska, k.habelska@rops.lubuskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683231887 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36,  65-042 Zielona Góra

Główna siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Zielonej Górze mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Wejście do budynku nie jest wolne od barier, zarówno drzwi wejściowe główne jak również drzwi boczne od strony parkingu z tyłu obiektu wymagają dużej siły otwarcia - drzwi rozwierane. Do drzwi wejściowych głównych prowadzą schody. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko jedna z czterech kondygnacji (przyziemie), gdzie znajduje się Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych - dostępność poprzez skorzystanie z platformy schodowej. Pozostałe wydziały ROPS w Zielonej Górze mieszczą się na parterze, I i II piętrze, do których prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na I piętrze, z kolei Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze mieści się na II piętrze. W budynku nie ma windy, schody nie posiadają stosownych oznaczeń krawędzi oraz odpowiedniego oświetlenia, brak oznaczeń poziomych na podłodze czy tabliczek z informacją w języku Braille'a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w przyziemiu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

ul. Kosynierów Gdyńskich 50F, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. mieści się w wynajmowanym budynku dwukondygnacyjnym na I piętrze. Do pomieszczeń ośrodka prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny" w Strzelcach Krajeńskich znajduje się w budynku, w którym zapewniony jest wolny od barier architektonicznych dostęp do biura znajdującego się na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych oraz brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

ul. Kilińskiego 9Ł, 69-100 Słubice

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny" w Słubicach zlokalizowana jest w czterokondygnacyjnym budynku. Przy wejściu głównym jest pochylnia, a budynek posiada windę. Do biur poradni znajdujących się na parterze oraz na III piętrze można dostać się bez barier. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin

Poradnia z projektu "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny" w Świebodzinie mieści się w budynku, do którego można dostać się bez barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia, a wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia