Top menu

Dostępność

Deklaracja dostępności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • cześć publikowanych zdjęć nie posiada podpisów i tekstu alternatywnego,
  • część zamieszczonych dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2021-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności: Karina Habelska: e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl, telefon: 68 323 18 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

Główna siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Zielonej Górze mieści się w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Wejście do budynku nie jest wolne od barier, zarówno drzwi wejściowe główne jak również drzwi boczne od strony parkingu z tyłu obiektu wymagają dużej siły otwarcia – drzwi rozwierane. Do drzwi wejściowych głównych prowadzą schody. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko jedna z czterech kondygnacji (przyziemie), gdzie znajduje się Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych - dostępność poprzez skorzystanie z platformy schodowej. Pozostałe wydziały ROPS w Zielonej Górze mieszczą się na parterze, I i II piętrze, do których prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na I piętrze, z kolei Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze mieści się na II piętrze. W budynku nie ma windy, schody nie posiadają stosownych oznaczeń krawędzi oraz odpowiedniego oświetlenia, brak oznaczeń poziomych na podłodze czy tabliczek z informacją w języku Braille’a. Toaleta dla niepełnosprawnych zlokalizowana w przyziemiu. Tablica informacyjna znajduje się w przedsionku przy głównym wejściu.

ul. Kosynierów Gdyńskich 50F, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. mieści się w wynajmowanym budynku dwukondygnacyjnym na I piętrze. Do pomieszczeń ośrodka prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Poradnia z projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w Strzelcach Krajeńskich znajduje się w budynku, w którym zapewniony jest wolny od barier architektonicznych dostęp do biura znajdującego się na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych oraz brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

ul. Kilińskiego 9Ł, 69-100 Słubice

Poradnia z projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w Słubicach zlokalizowana jest w czterokondygnacyjnym budynku. Przy wejściu głównym jest pochylnia, a budynek posiada windę. Do biur poradni znajdujących się na parterze oraz na III piętrze można dostać się bez barier. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.

ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin

Poradnia z projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w Świebodzinie mieści się w budynku, do którego można dostać się bez barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia, a wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia