Top menu

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE RAPORTU Z BADANIA EWALUACYJNEGO: DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

15.11.2022

Przedstawiamy raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego diagnozę stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w województwie lubuskim oraz formularz do zgłaszania uwag.

 Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 22 listopada br. na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

W dniu 25 listopada br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizuje spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego będzie możliwość omówienia uwag i wątpliwości z autorami badania raportu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 listopada, godz. 10:00. Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy również przesłać na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl .

 Liczymy na Państwa zaangażowanie, gdyż treść raportu będzie miała wpływ na projektowanie i finansowanie usług społecznych w województwie lubuskim.

III Cykl szkoleń specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

15.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Zapraszamy na szkolenie w formule tradycyjnej - listopad 2022 r.

10.11.2022

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

10.11.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Panel teoretyczny szkolenia zakończony

09.11.2022

W dniach:

11 – 12 październik 2022 r.
24 – 25 październik 2022 r.
7 – 8 listopad 2022 r.
w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zrealizowano panel teoretyczny szkolenia dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne m. in. asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych.

W szkoleniu wzięły udział 24 osoby, przedstawiciele m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej z tereny województwa lubuskiego. Uczestnicy spędzili 40 godzin efektywnej pracy, pogłębiającej i utrwalającej ich wiedzę z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz asystenckich, a także udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Spotkania szkoleniowe poprowadził Pan Piotr Frołowicz reprezentujący Spółdzielnię Socjalną „Grupa Alivio Spn.s”.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Pożegnanie

09.11.2022

N.Trade Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

08.11.2022

Uprzejmie informujemy, że N.Trade Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oferuje 5% zniżki na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocją z oferty sklepu internetowego Ogrodosfera  oraz 5% zniżki na cały asortyment za wyjątkiem produktów objętych promocją z oferty sklepu internetowego Palram . W obu sklepach zniżka nie obejmuje kosztów transportu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z w/w oferty nowego partnera.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

08.11.2022

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska: stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Agnieszka Trubiłowicz zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Trubiłowicz wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

08.11.2022

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla osób i rodzin przeżywających trudne sytuacje życiowe” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Konferencja dotycząca lubuskiej psychiatrii

08.11.2022

Marszałek Województwa Lubuskiego serdecznie zaprasza na konferencję pn.: Zdrowie psychiczne - problem czy wyzwanie. 

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia