Top menu

AKTUALNOŚCI

Drugie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

10.03.2022

09.03.2022 roku odbyło się posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Wiodącym tematem były obchody XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Podjęto też decyzję o przyjęciu stanowiska w sprawie uruchomienia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Oddziału Kardiochirurgii. Stanowisko zostanie przesłane Dyrektorowi Szpitala. Przewodnicząca Rady Pani Urszula Chudak omówiła zasady udziału członków Rady w VII Europejskim Kongresie Samorządów, którego współorganizatorem jest marszałek województwa Warmińsko - Mazurskiego. Tematyka Kongresu w całości poświęcona będzie problematyce osób starszych.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

09.03.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

08.03.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Informacja o wyniku naboru

08.03.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  Stanowisko: Stanowisko ds. płac

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

   W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. płac w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka nie wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOGA w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

04.03.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PEDAGOGA w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę, na zastępstwo

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)  tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

  1. na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie, albo
  2. na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie;

2)   co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3)  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

5)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 c) wymagania dodatkowe:

1)  prawo jazdy kat. B.

2)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,

3)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza na marcową zbiórkę krwi

03.03.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi. Od 2015 roku, dzięki tym akcjom udało się zebrać ponad 375 litrów krwi, a to kilkaset uratowanych istnień ludzkich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce krwi, która odbędzie się 8 marca w godzinach 9.00 - 13.00 w krwiobusie na parkingu przed UMWL przy ul. Podgórnej 7

Więcej informacji na stronie Portal Województwa Lubuskiego  oraz na fanpage'u facebookowym Zdrowe Lubuskie

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach projektu pn.: "Dostępny samorząd - granty"

03.03.2022

Lubuski oddział PFRON serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań informacyjnych na temat trwającego od 21 lutego 2022 r. naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd - granty”.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA

01.03.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ponawia zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie nadzoru budowlanego, dotyczącego oceny wniosku na utworzenie zakładu aktywności zawodowej.

Zaproszenie do oszacowania

25.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zorganizowanie turnusów integracyjno-zajęciowych dla użytkowników mieszkań treningowych, dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem  Aspergera w Gubinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, ich rodziców/opiekunów faktycznych i kadry mieszkania

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - NABÓR GMIN

25.02.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) jako Lider zaprasza gminy z województwa lubuskiego  do udziału w realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”  nr  RPLB.07.05.00-08-0036/21, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

  1. Liderem projektu jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a Partnerem - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.
Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia