Top menu

AKTUALNOŚCI

Program „Od zależności ku samodzielności”

25.01.2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1507 ze zm.);
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 cyt. ustawy.

 

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Prawo do życia w świecie bez przemocy

21.01.2022

31 grudnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu  „Prawo do życia w świecie bez przemocy”. Realizuje go jako Lider Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej są partnerami merytorycznymi. Projekt ten obejmuje działania w dwóch modułach - lokalnym dla Zielonej Góry i regionalnym dla 8 powiatów Województwa Lubuskiego.

Moduł lokalny w Zielonej Górze obejmuje:

- spotkania w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach nt radzenia sobie z przemocą,

- grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,

- warsztaty umiejętności wychowawczych,

- program terapeutyczno-psychologiczny dla osób stosujących przemoc,

- poradnictwo specjalistyczne w TKOPD/Ośrodku Interwencji Kryzysowej

- konferencja dla seniorów dot. przeciwdziałania przemocy domowej i w instytucjach pomocowych,

- konferencja pn. „Mądre rodzicielstwo dzieci do 6 roku życia”

 Moduł regionalny w 8 powiatach obejmuje:

- szkolenia dla przedstawicieli 8 powiatów w zakresie przeciwdziałania przemocy i sytuacji kryzysowych,

- mobilny psycholog.

A w ramach działań informacyjnych zaplanowane są artykuły w prasie i audycje w radiu.

Będziemy informować Państwa o realizacji poszczególnych działań i możliwości uczestnictwa w nich na naszej stronie oraz na stronie lidera www.tkopd.pl

Projekt realizowany jest od 31 grudnia 2021 do września 2023 i jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Samorządy powiatowe zakwalifikowane do uczestnictwa w programie pn. ,, Program wyrównywania różnic między regionami III”

19.01.2022

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że wszystkie samorządy powiatowe z terenu województwa lubuskiego zostały zakwalifikowane w 2022 roku do uczestnictwa w programie pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z tym, w ramach ww. programu możliwe jest udzielenie dofinansowań ze środków PFRON w następujących obszarach:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

12.01.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

Obszar: działania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), obejmujące w szczególności: prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

I. Informacje ogólne:

 1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na kandydatów
  do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo
  w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
 2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadanie komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” ogłoszonego na podstawie uchwały nr 231/3154/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl lub pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra do dnia 19.01.2022 r. do godz. 15.30. 

ROPS w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji

12.01.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji!

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, z niepełnosprawnościami, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie. 

Więc informacji tutaj: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-maraton-kreowania-innowacji-spolecznych

URZĄD NIECZYNNY 07.01.2022

30.12.2021

Szanowni Państwo, 7 STYCZNIA 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.   Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

21.12.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 2 i 3 oraz art. 190 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w dniu 21 grudnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”.

UWAGA wydłużenie terminu oszacowania wartości zamówienia

16.12.2021

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”  Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym

URZĄD NIECZYNNY 24 grudnia 2021 r.

16.12.2021

Szanowni Państwo, 24 grudnia 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.   Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia