Top menu

AKTUALNOŚCI

Zakończyło się drugie szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. Szkolenie odbyło się w terminie 12 - 14 września 2022 r. w Hotelu Texicana, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów. 

Nabór na warsztaty pn.: "Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży" zakończył się

14.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że nabór na warsztaty z zakresu uzależnień behawioralnych został zakończony. Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Niestety liczba miejsc jest ograniczona i nie wszystkie osoby zgłaszające się będą mogły brać udział w tych warsztatach. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

OFERTA ODDZIAŁU ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

13.09.2022

W dniu 12 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.   na zadanie: Mikołajkowa integracja.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakończyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

09.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o projekcie

08.09.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o realizowanym projekcie: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VIII)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

Zapraszamy na warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”

06.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 19.09.2022 r. odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”. Warsztaty przeznaczone są dla pedagogów i psychologów szkolnych. Odbędą się w dwóch grupach warsztatowych.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja” - zaproszenie na Konferencję

05.09.2022

20 września 2022 r. zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych na Konferencję, której tematem przewodnim będzie rola i znaczenie pracy i pasji w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Konferencja pn. „Praca i pasja” odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze, w godzinach od 9.30 do 13.00.

Zaproszenie do oszacowania

02.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na Kompleksową organizację  i przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkoleń jest wzmocnienie/podniesienie kompetencji kadry świadczącej usługi społeczne w terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje – kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń  dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto za całość usługi prosimy sporządzić na załączonym Formularzu oszacowania – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 09.09.2022 r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”

30.08.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze ogłaszają nabór uczestników na 4 jednodniowe szkolenia z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

29.08.2022

Stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.,  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Anna Zielińska zam. Gorzów Wlkp.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyły 4  kandydatki, które spełniły wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Zielińska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia