Top menu

AKTUALNOŚCI

[*] [*] [*]

30.06.2021

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25.06.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy” z powodu wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie.

Jednocześnie już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, które odbędą się w dniach: 25 - 27 sierpnia , 15 – 17 września, 22 – 24 września. Szczegóły wkrótce na naszej stronie.

Zapraszamy!

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

24.06.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

22.06.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2021 roku przeznaczono kwotę 300.000 zł.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej przyjęta

22.06.2021

21 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok wraz z rekomendacjami na 2021 r.

W załączeniu plik do pobrania.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.06.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.:  „Zjawisko przemocy  w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”:

 • Rodzina jako system (m.in. definicje, znaczenie, funkcje, współczesne zmiany)
 • Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne;
 • Procedura Niebieskiej Karty w praktyce.;
 • Możliwości pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie;
 • Pierwszy kontakt z osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 • Konsekwencje stosowania przemocy w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 czerwca 2021 roku w RESTAURACJA HOTEL BARANOWSKI Tadeusz Baranowski, ul. Transportowa 4c 69-100 Słubice. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia znajdą Państwo w załączniku.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do 25 czerwca br . za pomocą formularza online, który znajduje się TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają: Anna Sygutowska Kierownik Wydziału Polityki Społecznej oraz Magdalena Bugaj Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. 68 3231888.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie do złożenia oferty

18.06.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

  Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - lipiec 2021 r.

16.06.2021

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Webinar pt. „Fundusze Europejskie na usługi społeczne” – 14.06.2021 r.

11.06.2021

Zapraszamy na bezpłatny webinar organizowany przez Główny Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani zdobyciem pieniędzy na wsparcie usług społecznych.

O webinarze

Podczas webinaru omówione zostaną założenia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne:

 • kto może starać się o dofinansowanie;
 • najważniejsze zapisy i kwestie regulaminu;
 • kryteria wyboru projektów.

Dla kogo

Zapraszamy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz innych zainteresowanych potencjalnych beneficjentów z województwa lubuskiego.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie:

https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-na-uslugi-spoleczne/register?

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

 • Zgłoszenia do 13 czerwca 2021 r.
 • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 454, -488.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Wyniki I otwartego konkursu ofert ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

08.06.2021

08.06.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 300.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia