Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

03.11.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”

27.10.2022

Zaproszenie do konsultacji projektu

„Programu współpracy Województwa Lubuskiego

z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”

Termin konsultacji: do dnia 06 listopada 2022 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

25.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2022 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

OFERTA FUNDACJI JESTEŚMY WAŻNI

24.10.2022

W dniu 20 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) przez Fundację Jesteśmy Ważni na zadanie: „Grupa Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

24.10.2022

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc wobec dziecka”

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

19.10.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Raport z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego dla celów tworzenia centrów usług społecznych

18.10.2022

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego dla celów tworzenia centrów usług społecznych „Usługi społeczne. Moc dla mieszkańców”. Raport, przygotowany przez Fundację Partycypacja, powstał na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Badanie sfinansowane zostało w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dziękuje uczestnikom badania za zaangażowanie i partycypację w realizacji zadania.

Inauguracja XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora za nami!

11.10.2022

W poniedziałek 10 października 2022 roku w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze odbyła się uroczysta Inauguracja XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora.
W wydarzeniu udział wzięło ok 300 osób, w tym seniorzy, parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, pensjonariusze domów pomocy społecznej i klubów seniora,
a także włodarze gmin i powiatów. 

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

10.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka  z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 16.11.2022 r.  w godz. 8.30-10.30 dla grupy 13 osób.

Realizacja usługi w formie umowy o dzieło.

Osoba wykonująca usługę powinna spełniać wymogi w zakresie wykształcenia zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, tj. posiadająca ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Koszty oszacowania usługi prosimy przesłać w terminie do 14.10.2022 r. do godz. 12.00 na adres mailowy sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 29/30 osoba do kontaktu – Dorota Darowska.

Zaproszenie na szkolenie

05.10.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie m. in. asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych. 

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia