Top menu

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZONO VI EDYCJĘ KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

08.06.2021

17 maja 2021 r. ruszyła VI edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór:

a) trzech podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie;

b) trzech jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.06.2021 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

07.06.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

III tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

02.06.2021

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie ogłasza III turę naboru grantów   do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.  Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do projektu poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. 

Zgłoszenia do 1 lipca 2021 r.  http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 1 lipca 2021 r. do godziny 23:59  na adres: innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I II  turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych  

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł .

Kto może wziąć udział w naborze?  Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!  W przypadku pytań kontakt: Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail:  rops.innowacje@wzp.pl

W PIĄTEK 4 CZERWCA URZĄD NIECZYNNY!

31.05.2021

Szanowni Państwo, 4 czerwca 2021 r. (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny.  Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

25.05.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl . Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną. Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. W wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl .
  2. W wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

25.05.2021

24 marca 2021 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 35.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

25.05.2021

24 marca 2021 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

25.05.2021

24 marca 2021 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 60.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej. Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

21.05.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi pn. Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , projekt „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”

Nowy Partner Lubuskiej Karty Seniora - GRUPA ALIVIO

21.05.2021

Lubuska Karta Seniora cieszy się dużą popularnością. Pojawił się kolejny Partner - Grupa Alivio - oferująca 10% zniżki na wszystkie świadczone usługi. Spółdzielnia prowadzi Centrum Wytchnieniowe w ramach Spółdzielni Socjalnej. Oferta dotyczy usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym i niepełnosprawnym w czasie, kiedy nie mogą jej sprawować ich rodziny lub opiekunowie (np. z uwagi na zdarzenie losowe lub potrzebę odpoczynku). W ramach oferty dostępna jest stacjonarna opieka godzinowa, dzienna i całodobowa. Na podopiecznych czeka doświadczony personel, profesjonalny sprzęt, pozbawione barier architektonicznych wnętrza. Siedziba znajduje się w ścisłym centrum Zielonej Góry.

Zapraszamy do korzystania z oferty.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia