Top menu

AKTUALNOŚCI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

01.12.2022

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze na realizację zadania: „Spotkania świąteczne przy choince z TPD” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

01.12.2022

Stanowisko: Podinspektor,

Charakter stanowiska: stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz samorządem terytorialnym i promocji. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz samorządem terytorialnym i promocji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Malinowska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

   W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 5 kandydatów, 1 kandydat nie spełnił wymogów formalnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Milena Malinowska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

24.11.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Od 21 listopada 2022 r. można składać oferty w otwartym konkursie wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2023 r.

24.11.2022

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na program zaplanowano 60 mln złotych. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

24.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 09.12.2022 r.  odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

22.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2022 roku przeznaczono kwotę 400.000 zł.

Zakończyło się szkolenie z cyklu szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka”

18.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

17.11.2022

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: stanowisko ds.  rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu,  zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. Zielone gospodarstwa opiekuńcze”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Małgorzata Strugielska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Małgorzata Strugielska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start” z siedzibą w Zielonej Górze

16.11.2022

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: „Wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia