Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8075289

Zapytanie ofertowe świadczenia usług doradczych w projekcie „Kooperacja - efektywna i skuteczna” Ekspert ds. rynku pracy oraz ds. oświaty

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług doradczych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

II. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują osobiście, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 p. Agata Dorocka, a.dorocka@rops.lubuskie.pl oraz p. Paulina Soydam, tel. 68 323 18 87

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO). 

2. Postępowanie w ramach projektu: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

3. Do postępowania znajdują zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia.

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  85312320-8 Usługi doradztwa

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie obejmuje wyłonienie 4 Wykonawców świadczenia usług doradczych w charakterze eksperta ds. rynku pracy oraz ds. oświaty z terenu obejmującego:

 • powiat nowosolski, gminę Kożuchów,
 • powiat słubicki, gminę Cybinka,
 • powiat strzelecko-drezdenecki, gminę Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • udziału w pracach Powiatowej Grupy Refleksyjnej – wypracowanie i testowanie praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania rodzin w ramach modelu kooperacji -
   5 spotkań – 80 godzin, które będą odbywały się poza godzinami pracy (sobota, niedziela);
 • udziału w pracach Partnerskiego Zespołu Kooperacji – wypracowanie i  testowanie praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania rodzin w ramach modelu kooperacji -
   9 spotkań – 144 godziny , które będą odbywały się poza godzinami pracy (sobota, niedziela).

3. Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę w okresie wrzesień 2018 r. – wrzesień 2020 r. Pierwszy udział w roli eksperta będzie miał miejsce we wrześniu 2018 r.

4. Forma prawna świadczenia usługi przez Wykonawcę to umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zawarta w oparciu
 o Kodeks Cywilny.

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Miejsce świadczenia usług: na terenie województwa lubuskiego, w zależności od potrzeb.

2. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na wrzesień 2018 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia realizacji usługi, a każde kolejne będzie zgłaszane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Całkowity czas realizacji zlecenia przez eksperta to 224 godzin - harmonogram świadczenia usług:

 • udział w pracach nad opracowaniem modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych: wrzesień 2018 r. - marzec 2019r., 80 godzin / 5 spotkań,
 • udział w pracach nad przeprowadzeniem testu modelu kooperacji: kwiecień 2019 r. - wrzesień 2020 r., 144 godzin / 9 spotkań.

4. Zamawiający pokrywa koszty związane z noclegiem oraz wyżywieniem w ramach przedmiotu zamówienia tj. w pracach nad opracowaniem modelu oraz w pracach nad przeprowadzeniu testu modelu kooperacji.

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca wykonania usługi doradczej.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy:

1) nie mają przeszkód prawnych ani skarbowych, aby zawrzeć umowę cywilno-prawną (umowę zlecenia lub umowę o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą);

2) posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia;

3) dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolne do wykonania zamówienia.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. W skład oferty powinny wchodzić:

1) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) CV Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, prawidłowo wypełniony i podpisany, zawierający informację o posiadanym doświadczeniu,

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3,

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy,

5) Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) winny być aktualne na dzień ich złożenia oraz winny potwierdzać spełnianie warunków w okresie od terminu wyznaczonego jako dzień składania ofert do dnia złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:

 1. cena oferty brutto – waga 50%;
 2. doświadczenie zawodowe eksperta – waga 50%;

2. W ramach kryterium ceny można maksymalnie otrzymać  50 pkt.  Kandydat, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę otrzyma maksymalną liczbę pkt. (tj. 50 pkt.), każda kolejna droższa oferta będzie otrzymywała odpowiednio mniejszą liczbę pkt. wg wzoru:

 

  Najniższa oferowana cena

Liczba punktów = --------------------------------- x 100% x 50pkt

    Cena badanej oferty

3. W ramach kryterium doświadczenie zawodowe można maksymalnie otrzymać 50 pkt., według poniższej metodologii:

A. Ekspert ds. rynku pracy

Specjalista w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja

1.

doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zawodu doradcy zawodowego) 1)

- doświadczenie, 4 pkt. za 1 rok doświadczenia, max 20pkt.

20

2.

udział w zespołach interdyscyplinarnych, konferencjach, seminariach, badaniach, projektach badawczych, stażach, wizytach studyjnych, członkostwo w organizacjach, radach, instytucjach/inna aktywność – z zakresu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami polityk sektorowych w szczególności: edukacji, służby zdrowia, kultury, sportu, sądownictwa, policji na rzecz rodziny2)

- uczestnictwo w/w działaniach 4pkt. za 1 uczestnictwo,  max 20 pkt.

20

3.

doświadczenie w zakresie realizacji programów/projektów skierowanych do osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 3)

-  doświadczenie 5pkt. za 1 projekt,  max.10pkt.

10

B. Ekspert ds. oświaty

Specjalista w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz znajomości systemu oświaty.

Lp.

Nazwa kryterium

Punktacja

1.

doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zawodu psychologa / pedagoga) 1)

- doświadczenie, 4 pkt. za 1 rok doświadczenia, max 20pkt.

20

2.

udział w zespołach interdyscyplinarnych, konferencjach, seminariach, badaniach, projektach badawczych, stażach, wizytach studyjnych, członkostwo w organizacjach, radach, instytucjach/inna aktywność – z zakresu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami polityk sektorowych w szczególności: edukacji, służby zdrowia, kultury, sportu, sądownictwa, policji na rzecz rodziny2)

- uczestnictwo w/w działaniach 4pkt. za 1 uczestnictwo,  max 20 pkt.

20

3.

doświadczenie w zakresie realizacji programów/projektów skierowanych do osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 3)

-  doświadczenie 5pkt. za 1 projekt,  max.10pkt.

10

Ocena doświadczenia nastąpi w oparciu o:

1)  oświadczenie potwierdzające staż pracy potencjalnego Wykonawcy – załącznik nr 2 oraz wypis z rejestru CEIDG – jeżeli dotyczy;

2)  oświadczenie potwierdzające udział w działaniach w zakresie współpracy międzysektorowej – załącznik nr 2

3)  oświadczenie potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji projektów/programów skierowanych do rodzin zagrożonych wykluczeniem – załącznik nr 2.

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe informacje na prośbę Zamawiającego.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na która składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

X. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 1 sierpnia 2018 r.

2. Wypełnione, zeskanowane, podpisane i zaparafowane dokumenty: formularz ofertowy (załącznik nr 1), CV (załącznik nr 2) i inne dokumenty, o których mowa w punkcie IX oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), należy wysłać na adresy e-mailowe: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w temacie wskazując: „Oferta na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna”.

3. Oferta złożona po terminie zostanie wyłączona z postępowania rekrutacyjnego.

XI. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego - wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku ich nie uzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu.

2. Zamawiający wezwie do złożenia pełnomocnictwa w przypadku, w którym Wykonawca nie przedłożył tego dokumentu w ofercie lub przedłożony w ofercie dokument zawiera wady (wadliwe pełnomocnictwo).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert.

4. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku, do której podczas badania i oceny stwierdzi występowanie następujących okoliczności:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego;

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianej przez ustawę Pzp, z uwagi na fakt wyłączenia niniejszego postępowania z zakresu przedmiotowego tej ustawy.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia treści oferty w przypadku błędów, których poprawa nie zmienia treści oferty oraz poprawek w zakresie wadliwych obliczeń matematycznych i pisarskich (oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe).

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić w postępowaniu pełnomocnika, który będzie upoważniony do składania oferty i reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia