Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576368

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację u sługi cateringowej obejmującej przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkania   prowadzonego w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto i brutto za osobę oraz szacowanej całkowitej wartości  usługi netto i  brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowy – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 11.10.2019r.,  do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

VI. Przedmiot zamówienia zostanie zlecony na podstawie art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1205), zgodnie z którym o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia