Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576389

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej  na potrzeby spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w podziale na części:

A. Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w powiecie nowosolskim na potrzeby realizacji  14 (czternastu) dwudniowych spotkań.

B. Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w powiecie słubickim na potrzeby realizacji 14 (czternastu) dwudniowych spotkań.

C. Zapewnienie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w powiecie strzelecko-drezdeneckim na potrzeby realizacji 14 (czternastu) dwudniowych spotkań.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację   kosztów, z podaniem ceny netto, obowiązującej stawki podatku VAT oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku, w  jednej lub kilku wybranych przez Państwa częściach – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 27.07.2018r., do godz. 12:00 na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

VI. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (A, B, C). Wykonawca może złożyć oszacowanie wartości zamówienia (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia