Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7576262

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

ROPS.III.K.510.6.2020   

  Zielona Góra, 21.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie
 i podanie posiłków dla uczestników spotkania prowadzonego w ramach projektu
 „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” .

1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Maj 2020 r. – czerwiec 2020 r. Szczegółowe terminy reguluje opis przedmiotu zamówienia.

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

1)  Cena – 80%

2)  Status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20%

Ad.1) cena – max 80%

Cena brutto oferty najtańszej

---------------------------------------- x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Ad. 2) Status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20% Wykonawca będący podmiotem ekonomii społecznej otrzyma 20 punktów. 

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

3)  Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 4.

4)  Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

5.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

6.  Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.  Dodatkowe warunki:

1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

2)  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

3)  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

5)  Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6)  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni.

7)  Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.

8)  Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji.

9)  Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

10)  Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

11)  Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia.

12)  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

13)  Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert jeśli:

  1. treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,
  4. oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  5. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  6. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej.

2)  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, Oferta na usługę przygotowania, dostarczenia i podania posiłków - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” lub przesłać w formie elektronicznej na adres se-kretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: Oferta na usługę przygotowania, dostarczenia i podania posiłków - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

3)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie oraz wskazana stawka na jedną osobę. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Formularz należy czytelnie podpisać i opieczętować.

9.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2020 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Karina Habelska,  tel. (68) 323 18 87, adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl

Agata Dorocka, tel. (68) 323 18 87, adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl

11.  Informacja o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy

1)  Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2)  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia