Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8075293

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
 i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” .

1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień 2018 – grudzień 2018. Szczegółowe terminy reguluje projekt umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia;

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

1)  Kryterium dostępu – na podstawie art.15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1205) Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2)  Kryterium oceny – cena 100%.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1. wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2. obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą kryterium dostępu.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, z opisem:  oferta na usługi cateringowe - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na usługi cateringowe - projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

2. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie oraz wskazana stawka na jedną osobę. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Formularz należy czytelnie podpisać i opieczętować. 

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (A, B, C, D). Wykonawca może złożyć ofertę (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2018r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra, lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać:. oferta na usługi cateringowe - projekt „Kooperacja – efektywna
 i skuteczna”.

1. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agata Dorocka, tel. (68)323 18 87, adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl , Paulina Soydam tel. (68)323 18 87, adres e-mail: p.soydam@rops.lubuskie.pl

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia