Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 7366754

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu.

ROPS.III.K.510.5.2020 

  Zielona Góra, 2020.02.20

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział

w testowaniu modelu”

 

 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu .

I.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu . Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1.

II.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

usługa zostanie zrealizowana w terminie: kwiecień 2020 – czerwiec 2020.

III.  Kryteria dostępu

1. Warunek w zakresie  doświadczenia:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie 2 spotkania warsztatowe lub 2 szkolenia dotyczące współpracy i budowania relacji pomiędzy instytucjami, podmiotami i/lub grupami społecznymi zaangażowanymi we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem dla grupy co najmniej 10 osób lub przedstawicieli co najmniej 3 instytucji (do oferty należy dołączyć wykaz usług, który stanowi Załącznik nr 3.

Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

2. Warunek w zakresie dysponowania osobami:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował trenerem, który:

a)  posiada wykształcenie wyższe magisterskie,

b)  posiada wiedzę dotyczącą modelu organizacji społeczności lokalnej.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, którego treść zawarta jest w Załączniku nr 3 .

IV.  Sposób przygotowania oferty:

 W skład oferty powinny wchodzić:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący (Załącznik nr 2) do zapytania ofertowego.

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość netto i wartość brutto oferty określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  łączna cena za prowadzenie spotkań warsztatowych przez jednego trenera w wymiarze 60 godzin oraz cena sali szkoleniowych na 10 jednodniowych spotkań;

3)  cena jednostkowa za usługę restauracyjną;

4)  łączna cena za usługę restauracyjną dla 15 uczestników na każde z 10-ciu jednodniowych spotkań warsztatowych;

5)  cena powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku, cenę należy podać w złotych polskich;

6)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 .

2. Wykaz dodatkowo zrealizowanych usług stanowiący Załącznik nr 4 .

V.  Kryteria wyboru ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

CENA – 60 %.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

1)  CENA - 60%  przy czym 1% = 1pkt.

2)  Dodatkowo zrealizowane usługi – 40 pkt.

Ad. 1) Dla kryterium cena (C), ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

  Najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C = …………………………………………………………….……………………… × 100  ×  60%

  Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

Ad. 2) Ilość przeprowadzonych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, przez wyznaczonego trenera spotkań warsztatowych lub szkoleń z określonego obszaru tematycznego tj. z zakresu współpracy i budowania relacji pomiędzy instytucjami, podmiotami i grupami społecznymi zaangażowanymi we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Za każdą wymienioną usługę Zamawiający przyzna po 10 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 4 usługi za które Wykonawca otrzyma max 40 pkt. w oparciu o wypełniony Załącznik nr 4 .

W celu weryfikacji informacji zawartych przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 Zamawiający może żądać kserokopii umów, referencji, potwierdzeń wykonanych usług.

Zamawiający nie przewiduje przyznawania punktów za usługi wskazane w Załączniku nr 3.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

VII.  Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

2.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

3.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

5.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni.

7.  Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym zostaną odrzucone.

8.  Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi np. referencji, zaświadczeń, potwierdzających doświadczenie Wykonawcy.

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, aktualnych na dzień złożenia,  dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenera, wskazanego w Załączniku nr 3, tj. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu tematyki związanej z Organizacją Społeczności Lokalnej (certyfikat/zaświadczenie).

11. Wykonawca uczestniczy w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

12. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, które Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia.

13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych przez nich ofert jeśli:

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,

4) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

5) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII.  Sposób składania oferty

1)  Ofertę należy złożyć w  wersji elektronicznej do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 12.00.

2)  Wypełnione, zeskanowane, podpisane i zaparafowane dokumenty: formularz ofertowy (Załącznik nr 2) i inne dokumenty, o których mowa w punkcie V oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3), należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl w temacie wskazując: Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu  w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.  

3)  Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Formularz należy czytelnie podpisać.

4)  Oferta złożona po terminie zostanie wyłączona z postępowania.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Agata Dorocka, tel. (68)323 18 87, adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl

IX.  Informacja o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego – wzór umowy stanowi (załącznik nr 5 ) do zapytania ofertowego.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

  1. X.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.;
  • W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się: telefonicznie pod numerem 68 3231880, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl, pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa organizacja jednodniowych spotkań warsztatowych dla gmin biorących udział w testowaniu modelu w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” znak sprawy: ROPS.III.K.510.5.2020 prowadzonym w trybie rozeznanie rynku.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

______________________

* Wyjaśnienie:   skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia