Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8075294

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie pn.: „Usługi – nowe perspektywy”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym spotkaniu pn. „Usługi – nowe perspektywy”
12 - 13.06.2023 roku w Ruben Hotel przy al. Konstytucji 3 Maja 1a w Zielonej Górze, realizowanym w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu działań diagnostycznych oraz zaprezentowaniu koncepcji centrów usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

Celem organizowanego wydarzenia jest wsparcie i upowszechnianie procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym. 

Adresatami spotkania  będą przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu rodziny i pieczy zastępczej województwa lubuskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z województw kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego.

Uczestnikom zostanie zapewniony bezpłatny udział, nocleg i wyżywienie. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. Ramowy program spotkania w załączeniu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 czerwca 2023 roku  na adres email: k.habelska@rops.lubuskie.pl  poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji.

Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone osoby otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z danej instytucji. W przypadku dużego zainteresowania organizator zakwalifikuje po jednej osobie z instytucji.

Osoby do kontaktu:

Agata Dorocka, tel.: 68 323 18 87, a.dorocka@rops.lubuskie.pl 

Karina Habelska  tel.: 68 323 18 87, k.habelska@rops.lubuskie.pl

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia