Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784597

Zaproszenie do oszacowania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Superwizji   indywidualnej i/lub grupowej   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji indywidualnej i/lub grupowej dla pracowników gmin z terenu województwa lubuskiego, które przekształciły lub rozważają przekształcenie lub utworzenie centrum usług społecznych (CUS).

I. Opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę  kosztów, z podaniem ceny netto, ceny brutto,  prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku – załącznik nr 2 .

III.  Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w  wersji elektronicznej do dnia 16.01.2023 r., do godz. 12:00  na adres e-mail: a.dorocka@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia