Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 7784665

Zaproszenie do oszacowania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Akademii Projektowania Usług Społecznych  dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz trzeciego sektora (NGO) z terenu województwa lubuskiego   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Akademii Projektowania Usług Społecznych dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz trzeciego sektora (NGO) z terenu województwa lubuskiego. Sześć dwudniowych spotkań, łącznie 96 godzin zegarowych, dla max 20 uczestników.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto, ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunku – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 03.02.2023 r., do godz. 14:00 na adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia