Top menu

Lubuski Tydzień Seniora 2023

14.04.2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędą się w dniach 09.10.2023 - 14.10.2023 r. Więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie.

Dofinansowanie robót budowlanych - podział środków PFRON

11.04.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

06.04.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2023 - 2026

04.04.2023

Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem formularza przyjmowane są w terminie do 19 kwietnia 2023 r.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

RKRES jako organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny, powołany zostaje w celu wzmocnienia i rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej  (Dz.U.2022 r. poz.1812).

Urząd czynny krócej

04.04.2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny do godz. 12:00.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

03.04.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka
z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postepowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 12.04.2023 r.  w godz. 9.00-11.00 dla grupy 10 osób.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

28.03.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 18 kwietnia 2023 r.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia