Top menu

IV Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

20.04.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w IV cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku  w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano  w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych);

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych).

Zapraszamy na szkolenie w formule tradycyjnej - maj 2023 r.

19.04.2023

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 65.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

18.04.2023

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.

Zaproszenie na konferencję „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

17.04.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję pt.:„Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, której celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025.

Szkolenie na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

17.04.2023

Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację dot. planowanego w dniach 14-15 czerwca br. szkolenia na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

Lubuski Tydzień Seniora 2023

14.04.2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędą się w dniach 09.10.2023 - 14.10.2023 r. Więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie.

Dofinansowanie robót budowlanych - podział środków PFRON

11.04.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia