Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

06.04.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów i kandydatek na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2023 - 2026

04.04.2023

Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem formularza przyjmowane są w terminie do 19 kwietnia 2023 r.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

RKRES jako organ konsultacyjny, doradczo – opiniujący i inicjatywny, powołany zostaje w celu wzmocnienia i rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej  (Dz.U.2022 r. poz.1812).

Urząd czynny krócej

04.04.2023

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny do godz. 12:00.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

03.04.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka
z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postepowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 12.04.2023 r.  w godz. 9.00-11.00 dla grupy 10 osób.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

28.03.2023

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 18 kwietnia 2023 r.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

27.03.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację „Kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwudniowego spotkania podsumowującego działania diagnostyczne oraz zaprezentowania koncepcji centrów usług społecznych i deinstytucjonalizacji   realizowanej w ramach projektu partnerskiego pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

27.03.2023

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska:  Stanowisko   ds. rozliczeń finansowo-księgowych
 w Wydziale Finansów

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych  w Wydziale Finansów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Izabela Flögel zam.  w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektor, charakter stanowiska: Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych  w Wydziale Finansów  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 4 kandydatów.  Wymagania formalne spełniło 3 kandydatów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Izabela Flögel wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia