Top menu

Powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

05.06.2023

Zarządzeniem nr 54/2023 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2023 r. powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

Przed Komitetem wiele zadań m.in.

  1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz o projektach uchwał organów samorządu województwa, dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
  3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się we wrześniu br.

Serdecznie gratulujemy wszystkim powołanym do Komitetu oraz życzymy efektywnej współpracy i zrealizowania wielu wspólnych przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizator)

30.05.2023

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizatora zadania publicznego) na realizację zadania: Wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”  - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

25.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w trzecim kwartale br. rozpocznie realizację projektu koordynacyjnego z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze EFS +
pn. Efekt Synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego

OFERTA STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW DOMU LEŚNA POLANA

22.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sympatyków Domu Leśna Polana   na zadanie: Integracyjny Piknik Rodzinny & Jubileusz 30 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie pn.: „Usługi – nowe perspektywy”

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym spotkaniu pn. „Usługi – nowe perspektywy”
12 - 13.06.2023 roku w Ruben Hotel przy al. Konstytucji 3 Maja 1a w Zielonej Górze, realizowanym w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w V cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

12.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń jedno, dwu i trzydniowych, które będę realizowane w projekcie koordynacyjnym Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego.

Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 1).

Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 16 maja 2023 roku na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Izabelli Sinickiej,  tel.: 68 323 19 26.

 Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

 Załączniki:

Kondolencje

05.05.2023

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia