Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

26.09.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postepowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 11.10.2023 r.  w godz. 11.30-13.00 dla grupy 8 osób.

ZAKOŃCZENIE NABORU NA SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

15.09.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że nabór uczestników na szkolenia zaplanowane na 11 – 13 października pn. „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie oraz 18 – 20 października br. pn. Przemoc wobec dziecka został zakończony. Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia. Niestety liczba miejsc jest ograniczona.

Natomiast osoby zakwalifikowane na ww. szkolenia zostaną poinformowane drogą telefoniczną i mailową.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14.09.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka ”, obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
 • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
 • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
 • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
 • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
 • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
 • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.
 •  

Szkolenie odbędzie się w dniach 18 - 20 października 2023 roku w HOTELU PICARO STOK ŁAGÓW, Stok 4, 66-220 Łagów. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia załączymy niebawem.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14.09.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie” , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia
 • diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
 • diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
 • metody interwencji;
 • udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna, z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
 • monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 11 - 13 października 2023 roku w HOTELU KOSOBUDZ, Kosobudz 24A, 66-220 Łagów. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia załączymy niebawem.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

13.09.2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Informacja dotycząca realizowanego projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

13.09.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r. do 31.03.2025 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

12.09.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczono kwotę 2.000.000 zł.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia