Top menu

OFERTA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM - Mały grant

29.04.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem na zadanie pn.: „ Samodzielność drogą godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie” - o dotację w wysokości 8.000 zł.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

25.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka
z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 11.05.2022 r.  w godz. 8.30-10.30 dla grupy 10 osób.

Realizacja usługi w formie umowy o dzieło.

Osoba wykonująca usługę powinna spełniać wymogi w zakresie wykształcenia zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, tj. posiadająca ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Koszty oszacowania usługi prosimy przesłać w terminie do 27.04.2021 r. do godz. 14.00 na adres mailowy sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 29/30 osoba do kontaktu – Łukasz Krzyśków

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

22.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. wyraził zgodę na przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

22.04.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

KONSULTACJE SPOŁECZNE

22.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Konsultacje trwają od 22 kwietnia  do 28 kwietnia 2022 r.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl ;
  •  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze , Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w poniedziałki i 7.30 -15.30  od wtorku do piątku w siedzibie  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze  w Sekretariacie,
    I piętro, pokój nr 10

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

19.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

DZIĘKUJEMY!

15.04.2022

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia