Top menu

Zapraszamy na warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”

06.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 19.09.2022 r. odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”. Warsztaty przeznaczone są dla pedagogów i psychologów szkolnych. Odbędą się w dwóch grupach warsztatowych.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja” - zaproszenie na Konferencję

05.09.2022

20 września 2022 r. zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych na Konferencję, której tematem przewodnim będzie rola i znaczenie pracy i pasji w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Konferencja pn. „Praca i pasja” odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze, w godzinach od 9.30 do 13.00.

Zaproszenie do oszacowania

02.09.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na Kompleksową organizację  i przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkoleń jest wzmocnienie/podniesienie kompetencji kadry świadczącej usługi społeczne w terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje – kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń  dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto za całość usługi prosimy sporządzić na załączonym Formularzu oszacowania – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 09.09.2022 r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: k.habelska@rops.lubuskie.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”

30.08.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze ogłaszają nabór uczestników na 4 jednodniowe szkolenia z zakresu „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy”.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

29.08.2022

Stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.,  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Anna Zielińska zam. Gorzów Wlkp.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyły 4  kandydatki, które spełniły wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Zielińska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze

25.08.2022

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizacji zadania jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży szkolnej. Zadanie zakłada przeszkolenie w każdej z wybranych trzech szkół województwa lubuskiego ośmiu osób, które następnie będą mogły prowadzić mediacje wśród swoich rówieśników. Nabędą one umiejętności prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów wśród swoich rówieśników, w szczególności w sytuacjach, gdy dochodzi do nich pomiędzy osobami mogącymi być wykluczonymi społecznie, będących w ubóstwie. Szkolenie, w formie warsztatów, odbędzie się w każdej szkole w wymiarze 20 godzin. Po zakończeniu szkolenia uczniowie wypracują kodeks mediacji rówieśniczych, który obowiązywał będzie w ich placówce. Po szkoleniu, mediator szkolący poświęci dodatkowo 3 godziny konsultacji indywidualnych dla każdej z grup.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Zakończył się nabór uczestników na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17.08.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że z dniem 16 sierpnia br. zakończył się nabór uczestników na trzy bloki tematyczne szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostaną zorganizowane w HOTELU TEXICANA, Kalsk 1E, 66-100 Sulechów w terminach:

1) 05-07 września 2022 rok pn. : „Przemoc wobec dziecka”,

2) 12-14 września 2022 rok pn. : „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,

3) 21-23 września 2022 rok pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

Po weryfikacji zgłoszeń, każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie indywidualnie powiadomiony o udziale w szkoleniu.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędowe

09.08.2022

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia