Top menu

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

24.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 09.12.2022 r.  odbędą się warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

22.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2022 roku przeznaczono kwotę 400.000 zł.

Zakończyło się szkolenie z cyklu szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka”

18.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

17.11.2022

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: stanowisko ds.  rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu,  zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. Zielone gospodarstwa opiekuńcze”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Małgorzata Strugielska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Małgorzata Strugielska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start” z siedzibą w Zielonej Górze

16.11.2022

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: „Wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

KONSULTACJE RAPORTU Z BADANIA EWALUACYJNEGO: DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

15.11.2022

Przedstawiamy raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego diagnozę stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w województwie lubuskim oraz formularz do zgłaszania uwag.

 Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 22 listopada br. na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

W dniu 25 listopada br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizuje spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego będzie możliwość omówienia uwag i wątpliwości z autorami badania raportu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 listopada, godz. 10:00. Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy również przesłać na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl .

 Liczymy na Państwa zaangażowanie, gdyż treść raportu będzie miała wpływ na projektowanie i finansowanie usług społecznych w województwie lubuskim.

III Cykl szkoleń specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

15.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia