Top menu

OFERTA FUNDACJI BAWMY

25.01.2024

W dniu 19 stycznia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Bawmy na zadanie: Ferie w mieście – integracja, terapia, edukacja .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

23.01.2024

Stanowisko: Stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Stanowisko do spraw sekretariatu i kancelarii  została wybrana Pani Sylwia Nowak  zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 14 kandydatów, 12 kandydatów spełniło  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Sylwia Nowak  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

16.01.2024

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze obszarze usług społecznych w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze usług społecznych  w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” została wybrana Pani Weronika Woźniak zam. w Zielonej Górze.

 UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 3 kandydatów, którzy spełnili  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Weronika Woźniak  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań
w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Informacja o wyniku naboru

16.01.2024

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska:  specjalista  ds. badań i analiz w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: specjalista ds. badań i analiz   został wybrany Pan Konrad Stępnik zam. w Krakowie.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Główny specjalista,  charakter stanowiska:  specjalista ds. badań i analiz, ofertę pracy złożył 1 kandydat, który spełnił  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Konrad Stępnik wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar pomocy społecznej

11.01.2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na  kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar przeciwdziałania narkomanii

11.01.2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na  kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

10.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2024 roku planuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej , które zorganizowane zostaną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) oraz według Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

09.01.2024

Zarządzeniem Nr 4/2024 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. powołana została  Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym. Rada powołana została na podstawie art. 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia