Top menu

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - czerwiec, lipiec i sierpień 2022 r.

18.05.2022

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie

16.05.2022

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską Agencją Narodową programu Erasmus+ ale także Operatorem Programu Edukacja w ramach Funduszy Norweskich - ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.

Pierwsze spotkania w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

16.05.2022

Spotkania są kontynuacją działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wdrażanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjału, potrzeb oraz możliwości kooperacji zarówno  gmin, jak i powiatów województwa lubuskiego w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Udział wzięli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, reprezentanci gmin oraz sektora ekonomii społecznej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar przeciwdziałania narkomanii

04.05.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

04.05.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

OFERTA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM - Mały grant

29.04.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem na zadanie pn.: „ Samodzielność drogą godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie” - o dotację w wysokości 8.000 zł.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

25.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka
z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 11.05.2022 r.  w godz. 8.30-10.30 dla grupy 10 osób.

Realizacja usługi w formie umowy o dzieło.

Osoba wykonująca usługę powinna spełniać wymogi w zakresie wykształcenia zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011r.  w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, tj. posiadająca ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

Koszty oszacowania usługi prosimy przesłać w terminie do 27.04.2021 r. do godz. 14.00 na adres mailowy sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 29/30 osoba do kontaktu – Łukasz Krzyśków

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

22.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. wyraził zgodę na przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia