Top menu

„Witajcie w naszej bajce”. Magia dziecięcego słuchowiska

06.06.2023

Pięć miejscowości, pięć różnych grup dzieci, pięć fantastycznych nagrań wierszyków Jana Brzechwy.  Sympatyczny Gutek (który przemawia głosem aktora Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., Mikołaja Kwiatkowskiego) przeprowadzi Was przez wyczarowany w Sulechowie, Świebodzinie, Słubicach, Dobiegniewie i Gorzowie Wielkopolskim zwierzyniec, w którym goszczą między innymi skaczące niedościgle małpy, krokodyl znad Nilu czy niezwykle grzeczny miś. Dodatkowo zawitamy do ogrodu, gdzie poznamy skomplikowane relacje między rzepą a miodem oraz wysłuchamy historii słynnej Samochwały.

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – PFRON

06.06.2023

06.06.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 550.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 

Powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

05.06.2023

Zarządzeniem nr 54/2023 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2023 r. powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

Przed Komitetem wiele zadań m.in.

  1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz o projektach uchwał organów samorządu województwa, dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
  3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się we wrześniu br.

Serdecznie gratulujemy wszystkim powołanym do Komitetu oraz życzymy efektywnej współpracy i zrealizowania wielu wspólnych przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizator)

30.05.2023

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571) Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze (realizatora zadania publicznego) na realizację zadania: Wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych”  - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych

25.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w trzecim kwartale br. rozpocznie realizację projektu koordynacyjnego z Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze EFS +
pn. Efekt Synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego

OFERTA STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW DOMU LEŚNA POLANA

22.05.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sympatyków Domu Leśna Polana   na zadanie: Integracyjny Piknik Rodzinny & Jubileusz 30 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie pn.: „Usługi – nowe perspektywy”

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym spotkaniu pn. „Usługi – nowe perspektywy”
12 - 13.06.2023 roku w Ruben Hotel przy al. Konstytucji 3 Maja 1a w Zielonej Górze, realizowanym w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowe II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

18.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w V cyklu szkoleń – realizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych. Szkolenia zostało zaplanowano w formule zdalnej w zakresie 3 modułów:

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia