Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

22.04.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

KONSULTACJE SPOŁECZNE

22.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Konsultacje trwają od 22 kwietnia  do 28 kwietnia 2022 r.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl ;
  •  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze , Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w poniedziałki i 7.30 -15.30  od wtorku do piątku w siedzibie  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze  w Sekretariacie,
    I piętro, pokój nr 10

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

19.04.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

DZIĘKUJEMY!

15.04.2022

URZĄD CZYNNY KRÓCEJ

13.04.2022

Szanowni Państwo, 15 KWIETNIA  2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny krócej - do godziny 13.00. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

12.04.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 04 maja 2022 r.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia