Top menu

Informacja o wyniku naboru

31.01.2024

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Hanna Januszek zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 3 kandydatów, 2 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Hanna Januszek  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne pn.: "Porozmawiajmy o raku. Profilaktyka onkologiczna Lubuszanek i Lubuszan"

30.01.2024

W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zapraszamy na spotkanie edukacyjne pt. „Porozmawiajmy o raku – profilaktyka onkologiczna Lubuszanek i Lubuszan”, które odbędzie się 1 lutego (czwartek) w godz.10:00 - 12:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

29.01.2024

29 stycznia 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny

29.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychotraumatologa w ramach terapii rodziny

29.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychotraumatologa w ramach terapii rodziny.

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej

26.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia jednego szkolenia 2-dniowego  w ramach projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulację kosztów, z podaniem ceny netto, ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym Formularzu oszacowania – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 31.01.2024 r.  na adres e-mail: i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 19 26.

IV. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”, działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach FERS  2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus , w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim. 

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

OFERTA FUNDACJI „SERCE NA DŁONI”

25.01.2024

W dniu 18 stycznia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji „Serce na Dłoni” na zadanie: Warsztaty wzmacniające dla mam dzieci z niepełnosprawnościami .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OFERTA FUNDACJI BAWMY

25.01.2024

W dniu 19 stycznia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Bawmy na zadanie: Ferie w mieście – integracja, terapia, edukacja .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia