Top menu

URZĄD CZYNNY KRÓCEJ

01.06.2022

Szanowni Państwo, 1 CZERWCA 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie czynny krócej - do godziny 13.30. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

30.05.2022

30 marca 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

30.05.2022

30 marca 2022 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 35.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zapraszamy na szkolenia w formule tradycyjnej - czerwiec, lipiec i sierpień 2022 r.

18.05.2022

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na szkolenia w formule tradycyjnej, realizowane w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie

16.05.2022

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską Agencją Narodową programu Erasmus+ ale także Operatorem Programu Edukacja w ramach Funduszy Norweskich - ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.

Pierwsze spotkania w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

16.05.2022

Spotkania są kontynuacją działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wdrażanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjału, potrzeb oraz możliwości kooperacji zarówno  gmin, jak i powiatów województwa lubuskiego w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Udział wzięli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, reprezentanci gmin oraz sektora ekonomii społecznej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar przeciwdziałania narkomanii

04.05.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

04.05.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia