Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354821

Inauguracyjne Posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem inauguracyjnego posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, które odbyło się 9 grudnia br. w Sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Dnia 1 sierpnia br. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

W trakcie spotkania wybrano przewodniczącą Rady, którą została Urszula Chudak, organizatorka Wschowskiego Kongresu Kobiet oraz dwóch wiceprzewodniczących: Edwarda Korbana z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. oraz Zdzisława Paduszyńskiego z Gminnej Rady Seniorów w Krośnie Odrzańskim. Na sekretarza Rady została wybrana Beata Kiecana – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Przedstawiono również zadania do realizacji na rzecz osób starszych w województwie lubuskim oraz plan działań na rok 2017.

Posiedzenie otworzyła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. Podkreśliła, że konieczne jest stworzenie sytemu wsparcia osób starszych oraz zaproponowała, by przyszły rok odbywał się w naszym województwie pod hasłem polityki senioralnej. W województwie lubuskim jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Zmiany w strukturze wieku ludności, które widoczne są w całej Polsce, wskazują na postępujące procesy starzenia się społeczeństwa. Sukcesywnie maleje liczba dzieci i młodzieży w populacji, rośnie liczba osób starszych. Potrzeba jest utworzenia odrębnego programu, silnej jego koordynacji i autentycznego działania.

Lubuska Społeczna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Do zakresu działania rady należy: nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz osób starszych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji, opiniowanie projektów rządowych i wojewódzkich programów działań uwzględniających problematykę osób starszych, dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, promowanie zdrowego starzenia się, współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu województwa lubuskiego i kraju.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia