Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8354781

Drugie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był gospodarzem drugiego posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, które odbyło się 16 lutego 2017 r. w siedzibie ROPS w Zielonej Górze.
W posiedzeniu wzięły udział, poza członkami Rady, Teresa Sekuła, Dyrektor Biura Sejmiku i Dorota Matuszak, Pełnomocnik Marszałka ds. seniorów.

Głównym tematem spotkania było skoordynowanie w 2017 r. działań Marszałka Województwa Lubuskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  oraz Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Na początku Sekretarz Rady Beata Kiecana przekazała informacje na temat działań, jakie zostały podjęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach realizacji programu senioralnego, tj. Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych. Zaprezentowała ankiety wysłane do gmin lubuskich z pytaniami dot. sytuacji ludzi starszych w środowisku lokalnym. Wymieniła również jednostki organizacyjne i instytucje, do których skierowano prośbę o informacje niezbędne do sporządzenia diagnozy oraz zwróciła uwagę na ważne pytanie postawione gminom w ankiecie: jakie oczekiwania mają seniorzy wobec samorządu województwa lubuskiego.

Sekretarz Rady omówiła także kolejne etapy tworzenia Programu i przedstawiła harmonogram prac.

Teresa Sekuła - Dyrektor Biura Sejmiku, omówiła propozycje Marszałka dotyczące powołania lubuskiego sejmiku seniorów na wzór wcześniej istniejących sejmików dzieci i młodzieży. Przybliżyła ideę Sejmiku, który ma się odbyć w trakcie inauguracji XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora.  Zaproponowała podjęcie uchwały określającej, że do sejmiku ma wejść 30 osób, postawiła też pytanie, kogo wybrać? Do kogo wysłać zaproszenia? Czy tylko do organizacji pozarządowych? Odpowiedzi na te pytania szukano wspólnie podczas późniejszej rozmowy.

Sekretarz Rady dodała, że podczas uroczystości odbędzie się również ogłoszenie zwycięzców konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych ogłoszonego przez Dyrektora ROPS. Jako uwieńczenie spotkania odbędzie się koncert wybranej gwiazdy polskiej estrady – koncerty
 te, będące stałym elementem corocznych uroczystości związanych z inauguracją Lubuskiego Tygodnia Seniora, cieszą się ogromną popularnością wśród uczestników.

Kolejnym wątkiem podjętym przez Sekretarza była kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Kampanię zainicjowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisując porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wystosował do ROPS w Zielonej Górze zaproszenie do podjęcia współpracy i prowadzenia w ramach kampanii wspólnych działań na terenie województwa.

Jej celem jest między innymi uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, przemoc, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, dyskryminacja ze względu na wiek, czy nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu. Kampania obejmuje również obszar szeroko rozumianej aktywności: zawodowej, społecznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Wspieranie seniorów w prowadzeniu aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpłynie na stan ich zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych. Członkowie Rady wybrali ze swojego grona przedstawicielkę do reprezentowania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów w kontaktach z inicjatorami kampanii. Została nią Krystyna Magdziarek.

Ostatnim punktem omawianym w czasie obrad były wnioski członków Rady do Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych. Zgłoszono liczne propozycje, w tym m.in. dotyczące usprawnienia działań służby zdrowia w zakresie wspierania osób starszych, opracowania i rozpowszechnienia wśród osób starszych na terenie województwa informatora seniorów, który pełniłby funkcję lokalnego „niezbędnika seniora” zawierającego, poza telefonami alarmowymi, szczegółowe informacje dotyczące kontaktu do podstawowych instytucji mających za zadanie udzielanie pomocy osobom starszym w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, dostępu do pomocy prawnej, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, aktywności społecznej i kulturalnej.

Sekretarz stwierdziła w nawiązaniu do powyższych postulatów, że będą one przedmiotem dalszych prac Rady, oraz że Program, po ukończeniu, zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, w tym do zaopiniowania Lubuskiej Społecznej Radzie Seniorów.

Zarówno samo powołanie Rady, intensywność i zaangażowanie jej członków w życie społeczne regionu jak i duże zainteresowanie polityką senioralną ze strony władz województwa świadczą o doniosłości tej problematyki dla rozwoju społeczności lubuskiej.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia