Top menu

Zmiana numerów kontaktowych do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

10.04.2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianom uległy numery telefonów do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

AKTUALNE numery telefonów:

Magdalena Białowąs kierownik Ośrodka 500 794 524

Anna  Zielińska sekretariat 510 316 052

Iwona Hincyngier psycholog 506 592 370

Joanna Zając pedagog 506 592 423

Ewa Jachimowska pedagog 506 592 350

Magdalena Gąsiorowska-Mazurak psycholog 506 592 370

Monika Pietrzak pedagog 506 592 423

Jowita Marzec psycholog 506 592 370

Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - podział środków

09.04.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - PFRON

04.04.2024

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

03.04.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 24 kwietnia 2024 r.

Drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

25.03.2024

25 marca 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się drugie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów.

W dniu 29 marca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny

25.03.2024

Uprzejmie informujemy, że 29 marca (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie zamknięty,  w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 roku.

OFERTA STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW DOMU LEŚNA POLANA

22.03.2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sympatyków Domu Leśna Polana na zadanie: III Integracyjny Piknik Rodzinny .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia