Top menu

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Problematykę niepełnosprawności ujmuje podstawowy w tym zakresie obowiązujący w Polsce akt prawny, którym jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.2016.2046 z późn. zm.).

Z dostępnych danych statystycznych wynika, że osoby niepełnosprawne to ponad 17% populacji ludności województwa lubuskiego. Co za tym idzie, na 6 statystycznych mieszkańców lubuskiego przypada 1 osoba niepełnosprawna. W kontekście faktu, że w skali kraju osoby niepełnosprawne stanowią ponad 14% populacji, stanowi to sygnał, że problem niepełnosprawności w naszym regionie jest szczególnie ważny i trudny.

W grudniu 2009 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Przyjęcie Programu wynika z zadania ustawowego samorządu województwa (art. 35 ust.1 pkt 1 ww. ustawy).

Realizacja Programu opierać się będzie w głównej mierze na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a także organizacjami pozarządowymi.
Program ma na celu identyfikację problemów osób niepełnosprawnych, a także ich integrację społeczną i zawodową. Przeprowadzono zatem analizę zjawiska niepełnosprawności zarówno wśród instytucji działających na ich rzecz, jak i wśród samych osób niepełnosprawnych. Dokonanie tak wieloaspektowej analizy uwarunkowań tego zjawiska pozwoliło ocenić sam system wspierania osób niepełnosprawnych oraz nakreślić kierunki pożądanych zmian w tym zakresie.
Przeprowadzona diagnoza zjawiska niepełnosprawności dała podstawę do sformułowania celu głównego tj. Zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz celów operacyjnych:

- Wzrost poziomu wykształcenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich aktywizacji zawodowej.
- Doskonalenie systemów wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom oraz profilaktyki osób niepełnosprawnych
- Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
- Zwiększenie dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych oraz zatrudnianie.
- Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i problematyki niepełnosprawności.
- Wypracowanie skutecznych działań w zakresie zapobiegania inwalidztwu i innym dysfunkcjom organizmu.
- Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Realizacja Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przebiega dwukierunkowo. Do pierwszej grupy działań należy zlecanie podmiotom niepublicznym i samorządom realizacji zadań wynikających z Programu oraz obowiązujących aktów prawnych (Konstytucji RP, ustaw, rozporządzeń itp.). Druga grupa działań obejmuje dokonywanie ocen i analiz zjawisk społecznych oraz podejmowanie w tym kontekście czynności organizacyjnych.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia