Top menu

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 r.

W dniu 24 marca 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków w wysokości 3 590.881,00 zł pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki te przeznaczono na:

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – w kwocie 2 190.881,00 zł;

2) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172) – w kwocie 300.000,00 zł,

3) dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) – w kwocie 1 100.000,00 zł.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia