Top menu

2023

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023

Szkolenie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy"

04.09.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy" obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie rodzinnych wartości, w szczególności omówienie zasady ochrony życia rodzinnego, kształtowanie kompetencji poszanowania autonomii rodziny;
 • omówienie praw rodziny zagwarantowanych przez Konstytucję RP oraz ustawy;
 • kształtowanie umiejętności komunikacji wewnątrzrodzinnej (umiejętności nazywania własnych uczuć, szacunku dla drugiej osoby);
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrzrodzinnych (znaczenie wsparcia terapeutycznego);
 • kształtowanie postaw prospołecznych, w szczególności wskazanie na znaczenie rozwoju kompetencji dla profilaktyki przemocy w rodzinie;
 • zasady, formy, metody, narzędzia prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • wprowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień;
 • metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą;
 • zasady, metody, formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”

16.10.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie” , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia
 • diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
 • diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
 • metody interwencji;
 • udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna, z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
 • monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

Szkolenie pn.: „Przemoc wobec dziecka”

16.10.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka ”, obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
 • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
 • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
 • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
 • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
 • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
 • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.

Szkolenie pn.: ,,Przemoc wobec dziecka"

06.11.2023

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: ,,Przemoc wobec dziecka"  , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
 • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
 • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
 • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
 • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
 • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
 • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.
Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia