Top menu

2022

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

Szkolenie pn.: „Przemoc wobec dziecka” 05-07 września 2022 r.

27.07.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc wobec dziecka”, obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie;
 • charakterystyka dziecka krzywdzonego;
 • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
 • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe
 • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”;
 • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka
  i przeprowadzaniu interwencji;
 • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
 • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.

Szkolenie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych” 12-14 września 2022 r.

27.07.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • diagnoza sytuacji osób doznających przemocy zależnych od innych;
 • szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa
  oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej;
 • monitorowanie sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinach z problemem przemocy.

Szkolenie pn.: ,,Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 21-23 września 2022 r.

27.07.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: ,,Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
 • praca zespołów interdyscyplinarnych;
 • powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
 • czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym m.in. : sposób prowadzenia rozmów
  z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, wskazówki dotyczące wypełniania formularzy „Niebieskie Karty”, zakres i sposób dokumentowania prowadzonych spraw w ramach procedury oraz zasady wymiany informacji pomiędzy służbami, umiejętności dokonania oceny co do zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” – rozróżnienie przemocy w rodzinie od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych;
 • koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań;
 • metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane z prowadzeniem ww. interwencji.
Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia