Top menu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych, hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne - wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

 1. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 2. schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,
 3. hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

 • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
 • przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Cel grantów

Granty mogą być wydatkowane na doposażenie ww. placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług około medycznych, zapewnienie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych ww. instytucjach, dostarczenie posiłków lub zakupów, czy zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Grantodawcy (21.05.2020 r.) Granty powierzane są do momentu wyczerpania puli środków, przeznaczonych na ten cel (4 500 000,00 zł).

Wysokość grantu

W zadaniu 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wysokość grantów uzależniona jest od liczby miejsc w domu pomocy społecznej i liczona jest – liczba miejsc x 1 475,00 PLN. Oznacza to następujący przelicznik wysokości grantu:

 • liczba miejsc w DPS powyżej 200 – maksymalna kwota 336 300,00 PLN dla jednostki,
 • od 150 do 199 miejsc – maksymalna kwota 274 350,00 PLN dla jednostki,
 • od 100 do 149 miejsc – maksymalna kwota 161 364,00 PLN dla jednostki,
 • od 50 do 99 miejsc – maksymalna kwota 107 800,00 PLN dla jednostki,
 • poniżej 49 miejsc – maksymalna kwota 64 140,00 PLN dla jednostki.

W zadaniu 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych, hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne - wysokość grantu może wynosić maksymalnie 52 500,00 PLN na jednostkę.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Po wypełnieniu formularza Wniosku należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”  lub przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.

Dodatkowe informacje

Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej:

www.rops.lubuskie.pl oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/. 

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udzielają:

 1. Renata Mach -  koordynator projektu, tel. 68 323 18 81, e-mail: r.mach@rops.lubuskie.pl
 2. Weronika Górnicka - tel. 68 323 18 87, e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl
 3. Agnieszka Krzaczkowska - tel. 68 323 19 27, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl
 4. Dorota Kołkowska - tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl 

Projekt grantowy „EGIDA” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 - Usługi społeczne.

Realizacja ww. projektu wynika z zapisów art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694).

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin  określający procedury dotyczące realizacji projektu grantowego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19
 2. Wniosek o powierzenie Grantu
 3. Karta oceny Wniosku o powierzenie Grantu
 4. Zbiorcza Karta Oceny Wniosku o powierzenie Grantu
 5. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu
 6. Umowa o powierzenie Grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.
Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia