Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 6926941

Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030

26 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 2021 – 2030.

Program ten jest kontynuacją zadań wskazanych i realizowanych  przez samorząd wojewódzki w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Integracji Osób Niepełnosprawnych. Powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Zespół, złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze osób z niepełnosprawnościami, przygotował projekt Programu, w którym wykorzystane zostały wyniki diagnozy stanu polityki społecznej w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób  z niepełnosprawnościami. Obok diagnozy Program… zawiera zadania, które stoją przed samorządem wojewódzkim, ze wskazaniem podmiotów realizujących, terminów i sposobów finansowania. Analiza SWOT sytuacji osób  z niepełnosprawnościami ukazuje aktualny stan rozwiązywania ich problemów, wskazuje mocne i słabe strony dotychczasowych działań, co stanowi podstawę  do wskazania kierunków przyjętych do realizacji w dekadzie 2021 – 2030r. Najistotniejsze problemy, które wskazuje Program, to zwiększenie ilości zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowanie ich tworzenia  i prowadzenia, propagowanie inicjatyw związanych z zakładaniem i prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, dofinansowanie inwestycji budowlanych polegających na usuwaniu barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej i społecznej. Osobną, niezwykle istotną sferę działań w tym zakresie Program wskazuje organizacjom pozarządowym, dla których planuje się, zarówno wspieranie realizacji zadań statutowych, skierowanych na integrację społeczną środowiska osób  z niepełnosprawnościami jak i wspieranie działań organizacyjnych i inwestycyjnych służących rozwinięciu m.in. opieki wytchnieniowej. Wojewódzki Program jest spójnym zbiorem zadań i przedsięwzięć do realizacji w latach 2021 – 2030 zarówno przez samorząd wojewódzki jak i samorządy niższych szczebli. Jest on komplementarną odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami i wskazuje konkretne zadania i obszary, których realizacja podniesie poziom zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

Czerwiec
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia