Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8129453

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2023 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937) określa szczegółowe warunki i tryb dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych można złożyć w:

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36;
  • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Formularz wniosku w załączeniu. Wszelkie przedkładane kopie dokumentów powinny być oznaczone datą, pieczęcią Wnioskodawcy i potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia