Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Przemoc wobec dziecka ”, obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

 • diagnoza sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie; charakterystyka dziecka krzywdzonego
 • charakterystyka dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna dziecku krzywdzonemu;
 • metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
 • postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
 • reprezentacja dziecka w procedurze "Niebieskie Karty";
 • rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji;
 • wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka i w miarę możliwości uwzględnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko;
 • monitorowanie sytuacji dziecka doznającego przemocy w rodzinie.
 •  

Szkolenie odbędzie się w dniach 18 - 20 października 2023 roku w HOTELU PICARO STOK ŁAGÓW, Stok 4, 66-220 Łagów. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia załączymy niebawem.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.) instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25 września 2023 roku , - za pomocą formularza online, który znajdziecie Państwo TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają : Anna Sygutowska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
oraz Magdalena Bugaj – Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel.: (68) 323 18 88.

Kryteria zakwalifikowania się na szkolenie :

 • kolejność zgłoszeń,
 • maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji/zakładu pracy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą e-mailową oraz telefonicznie.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia