Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie” , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

  • diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia
  • diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
  • diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
  • metody interwencji;
  • udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna, z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
  • monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 11 - 13 października 2023 roku w HOTELU KOSOBUDZ, Kosobudz 24A, 66-220 Łagów. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia załączymy niebawem.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.) instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25 września 2023 roku , - za pomocą formularza online, który znajdziecie Państwo TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają : Anna Sygutowska – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
oraz Magdalena Bugaj – Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel.: (68) 323 18 88.

Kryteria zakwalifikowania się na szkolenie :

  • kolejność zgłoszeń,
  • maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji/zakładu pracy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą e-mailową oraz telefonicznie.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia