Top menu

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze,  od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12. 2018r.

Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o łącznej powierzchni 600,00 m², w tym:

- przyziemie o powierzchni 42,00 m²,

- na I kondygnacji budynku o powierzchni 39,00 m²,

- na II kondygnacji budynku o powierzchni 290,00 m²,

- na III kondygnacji budynku o powierzchni 190,00 m²,

- korytarze i klatka schodowa o powierzchni 39,00 m².

Prace polegające na utrzymaniu czystości będą obejmowały:

a) zamiatanie, mycie i odkurzanie powierzchni podłóg i schodów pięć razy w tygodniu;

b) codzienne przecieranie powierzchni mebli biurowych, drzwi, parapetów oraz poręczy;

c) codzienne sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i toalet wraz z uzupełnianiem nowoczesnymi materiałami eksploatacyjnymi i przyjaznymi ekologicznie środkami czystości,

d) mycie okien 1 raz w roku /z nastaniem jesieni /,

e) utrzymywanie czystości na dziewięciu miejscach parkingowych wraz ich odśnieżaniem w miesiącach zimowych.

Wykonawca powyższe prace będzie wykonywać przy użyciu własnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz przez pracowników Wykonawcy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.07.2018r. do 31.12. 2018r.

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

1)  cena  – 80% - 80 pkt,

2)  status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20% - 20 pkt. (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę,  jest obowiązująca przez okres ważności  umowy  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów, oraz spełniającą wymagane warunki  Zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w  zamkniętej kopercie;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. „Wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze”.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2018r. do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12. 2018r. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Arkadiusz Matysiak, Wydział Księgowości, tel. (68)3231883. Adres e-mail: a.matysiak@rops.lubuskie.pl

10. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na okres od dnia 01.07.2018r. – do dnia 31.12.2018r.

Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Zapytanie ofertowe.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia