Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start” z siedzibą w Zielonej Górze

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Stowarzyszenia Reintegracji Społecznej „Re-Start z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania: „Wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejsze zadanie publiczne wpisuje się w cel szczegółowy nr 4 Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej: Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Zadanie kierowane będzie do osób w kryzysie bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych, tj. pustostanach, ogródkach działkowych, klatkach schodowych, pergolach śmietnikowych, parkach, lasach, itp. na terenie Miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego. W ramach zadania przewiduje się: przekazywanie beneficjentom zadania, którzy stanowczo odmawiają skorzystania z placówek oferujących schronienie , ciepłego obuwia i zimowych skarpet oraz oferowanie gorącego posiłku oraz dokonywanie podstawowej oceny stanu stóp podopiecznych, pojawiających się zmian i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratownika przy użyciu artykułów medycznych.

Celem realizacji zadania jest redukcja szkód, która polega na oddziaływaniach wobec beneficjentów, które są nakierowane na ograniczanie szkód zdrowotnych, społecznych oraz psychologicznych i stanowią integralną część systemu pomocowego. W związku z kryzysami z jakimi zmagają się osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, dostęp do specjalistycznego wsparcia jest często ograniczony. Jednocześnie osoby w kryzysie bezdomności, przebywające w miejscach niemieszkalnych, często charakteryzują się niezaradnością życiową,  brakiem sumienności w wykonywaniu obowiązków – pozostają często poza  pomocą instytucjonalną. Oferent  planuje objąć wsparciem min. 20 osób, realizując 40 godzin patroli ulicznych przez dwóch wykwalifikowanych streetworkerów oraz 20 godz. patroli ulicznych przez ratownika medycznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł .

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia